||Jai Jai Ram Krishna Hari||      ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||     ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||    ||Jai Jai Ram Krishna Hari||

Shri Vitthal Rukmini Mandir,Pandharpur