:: Vitthal Rukmini Mandir :: Vitthal Rukmini Online Darshan,Live Darshan
||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम ||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||     ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जराम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||

            
!! श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर !!

* महानैवेद्य कायम ठेव  *

(सद्य स्थितीला हि योजना बंद करण्यात आलेली आहे)

श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर समिती मार्फत श्रींस दररोज महानैवेद्य समर्पित केला जातो. या योजनेमध्ये भाविकांनी किमान रक्कमरूपये ११ हजार गुंतविलेस त्याचे व्याजातून दरवर्षी त्या भाविकांचे नांवे त्यांनी सुनिश्चित केलेल्या व समितीकडे उपलब्ध असलेल्या तारखेस श्रींस महानैवेद्य समर्पित केला जातो.

!! श्री चा महानैवेद्य !!
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर

माहे मार्च २०१६ महानैवेद्य साठी कायम ठेव ठेलेले भाविक

ठेवीदाराचे नाव, पता व रक्कम

01-03-2016 - सौ. कमलादेवी शामसुंदर राठी पंढरपूर     ११,०००/-

02-03-2016 - श्रीकृष्णा आनंद तांदळे - कोल्हापूर      ११,०००/-

03-03-2016 – श्री शरदचंद्र तुकाराम मुळे पुणे             ११,०००/-

04-03-2016 – श्री मुरलीधर अंबादासराव हंबोरे मावळ,  ११,०००/-

05-03-2016श्री गिरीष बिहारीलाल भुतडा -  सोलापूर   ११,०००/-

06-03-2016 - इंदुमती चंद्रकांत खैरे - भूम.            ११,०००/-

07-03-2016 - श्रीमती सुलभा सुरेद्रनाथ कानिवंदे - वेंगुर्ला ११,०००/-

08-03-2016 – कै. सौ. मंदाकिणी रंगणाथ सरदेशपांड.    ११,०००/-

08-03-2016 – श्री राजन मुरलीधर उरूणकर इचलकरंजी  ११,०००/-

08-03-2016 - सौ. मंगल व्यंकटराव बडगिरे अनंत व्यंकटराव ११,०००/-

09-03-2016 – श्री केदारनाथ रामगोपाळ बियाणी बीड     ११,०००/-

09-03-2016 - श्री प्रशांत शिवप्रसाद यादव नाशिक-,       ११,०००/-

10-03-2016 - सौ. प्रीती कांती पटेल   पंढरपूर.        ११,०००/-

11-03-2016 – श्री पांडूरंग गोविंदलाल इचलकरंजी     ११,०००/-

12-03-2016 – कै. पंढरीनाथ रामकृष्ण कुलकर्णी पंढरपूर. ११,०००/-

12-03-2016 – श्रीमती सुशीला नारायण बहुधनी पुणे     ११,०००/-

13-03-2016 - श्री विनायक (आण्णा महाराज पिंगुळी,    ११,०००/-

13-03-2016 - श्री वामन त्र्यंबक्राव तांदुळगे पंढरपूर     ११,०००/-

14-03-2016 -श्री दिलिप उत्तमराव दगडे मुळशी,          ११,०००/-

15-03-2016 - सौ. सुभद्राबाई हरीकृष्ण मालू मेहता गुलबर्गा. ११,०००/-

15-03-2016 – श्री.सयाजीराजे संग्रामसिंह मोहिते-पाटील -आकलूज, ११,०००/-

16-03-2016 - श्रीमती के. के. सावळगे नाशिक-            ११,०००/-

17-03-2016 - सौ. सी. विजया विक्रम चिडगोपकर -     ११,०००/-

18-03-2016 - सौ सुशिला शामसुन्दर बियाणी - लातुर    ११,०००/-

19-03-2016 - व्हि वरुन,एन.जी.राघवेद्र्राव बैंगलोर   ११,०००/-

20-03-2016 - सचिन विठ्ठलराव इंगे लातुर.        ११,०००/-

21-03-2016 – श्री मधुकर तळवळकर  मुंबई       ११,०००/-

21-03-2016 – श्री गिरीष हनुमंतराव पंढरपूर.       ११,०००/-

21-03-2016 – श्री सौ. उत्कर्षा केजी  पुणे,        ११,०००/-

21-03-2016 - एच.एम.विशवनाथ  एच.व्हि.पार्वतम्मा ११,०००/-

22-03-2016 - विश्वनाथ किसनलाल अग्रवाल -कलकत्त्ता ११,०००/-

23-03-2016 - श्री सुनिल लक्ष्मण पांढरे           ११,०००/-

24-03-2016 - श्रीगुरु तुकाराम एकनाथ काळे अजरेकर महाराज  ११,०००/-

25-03-2016- आसाराम धोडींबा मानधने, द्वारा मंगल सजंयकुमार पोरवाल

26-03-2016 –  श्री. उल्हासदादा पवार –                ११,०००/- 

26-03-2016 - डॉ.सो.सुलोचना शांताराम पाटील     ११,०००/- 

27-03-2016 - अर्जुन लक्ष्मण जाहरे,                  ११,०००/-  

28-03-2016 – सखाराम विष्णू सावंत –  पुणे २२  ११,०००/-

28-03-2016 – श्री माधवराव शंकरराव कात्रज,     ११,०००/-

28-03-2016 - रामन्ना रामनाथन,            ११,०००/- 

28-03-2016 - विनयराज तळेकर, पिंपळगाव बसवंत  ११,०००/-

29-03-2016 - अकाश सुधाकर बंदे अंकलखोप,  सांगली  ११,०००/-

30-03-2016 - श्रीमती बाळाबाई भिमराव गायकवाड सांगली, ११,०००/-

31-03-2016 – श्रीमती जमुनादेवी बियाणी               ११,०००/-

31-03-2016 - तुकाराम जिवबा काळे,- सोलापुर.           ११,०००/- 

31-03-2016 – राजेंद्र दत्तात्रय वाशींबेकर पुणे            ११,०००/-