||जय जय राम कृष्ण हरी|| ||जय जय राम कृष्ण हरी|| ||जय जय राम कृष्ण हरी||

!! श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर !!
.
.
!! अन्नछत्र कायम ठेव !!
.
अन्नछत्र कायमठेव योजना श्री संत जगद्गुरू तुकाराम भवन येथील तळमजल्यावर अन्नछत्र चालविले जाते. या योजनेमध्ये भाविकांनी गुंतविलेल्या रकमेच्या व्याजातून दरवर्षी भाविकांनी सुनिश्चित केलेल्या तिथी/तारखेस अन्नदान करणेत येते.यासाठी किमान ठेव रक्कम रूपये 5 हजार ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या अन्नछत्रामध्ये दररोज 700 ते 800 भाविक प्रसादाचा लाभ घेतात. अन्नछत्राची वेळ दुपारी 12 ते 2 अशी आहे.

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर 

 

माहे मार्च अन्नछत्र कायम ठेव तपशील 

ठेवीदाराचे नाव व पता

ठेव रक्कम

01-03-2016 के. ,बेंगलोर 

५०००/-

01-03-2016 श्रीमती.सुलभा दत्तात्रय गलगलीकर, 

५१०५/-

01-03-2016 श्री.नटवरभार्इ देसार्इ, अहमदाबाद.

५००१/-

01-03-2016 संजय प्रभाकर वेरणेकर. सदाशिवगड.

२०००/-

01-03-2016 अनिल शिवाजीराव भोसले, पुणे.

,११,१११/- 

01-03-2016 सोपान भगवान रनवरे.  ता.करमाळा.

५०००/-

01-03-2016 ग्यानबा माळी, पंढरपुर.

५०००/-

01-03-2016 गंगाधर सव्वाशेर.

५०००/-

01-03-2016 लक्ष्मण खंडुजी गलांडे. वडगाव 

५०००/-

01-03-2016 डबरे ज्ञानेश्वर अमोल, हडपसर, जि-पुणे.

५०००/-

01-03-2016 कै.सावित्रीबार्इ बाबुराव खुळे, ता.राहुरी.

५०००/-

01-03-2016 मनोहर दत्तात्रय कोळी,   जि.ठाणे.

५०००/-

02-03-2016 कार्तिक सुरेश, बेंगलोर.

११,०००/-

02-03-2016 बजरंग मुकेश सिंदु  

११,००१/-

02-03-2016 सुरेश रामभाउ कल्याणकर  

,००१/-

02-03-2016 कै.लक्ष्मीबार्इ रामराव मुळगीर, केरबा 

५०००/-

02-03-2016 द्वारकाबार्इ पिराजी दांडगे, 

५०००/-

.

02-03-2016 रमाबार्इ बाळक जोशी. बुलढाणा.

५०००/-

02-03-2016 भिमाबार्इ गोपाळराव दंडीमी  जि.लातुर.

५०००/-

02-03-2016 एन के गाडे. सांगोला.

५०००/-

02-03-2016 श्री.व्यंकट सिताराम कदम. लातुर.

५०००/-

.

03-03-2016 श्री नामदेव गणपती घोडके, पंढरपुर, 

५०००/-

03-03-2016 कै. प्रकाश रामचंद्र चांदे,  मुंबर्इ.

५०००/-

03-03-2016 स्मिता सुरेश भुजबळ. सांगली.

५०००/-

03-03-2016 कैण् नारायण लक्ष्मणराव राऊत

५०००/- 

03-03-2016 कै.गंगाराम गणपती जाधव सांगली.

.

04-03-2016  अजय पुरूाोत्तम देशपांडे ठाणे. 

१०ए१०१/-

04-03-2016 त्रिवेणी अे. पी.

.

04-03-2016  बापुराव सोपान जाधव.   पुणे.

.

04-03-2016  पालवी अशोक पांढरे कोथरूड, पुणे.

.

05-03-2016  दिपक दत्तात्रय पाटील  पुणे.

५०००/-

05-03-2016  राहुल राजेंद्र देशमुखउस्मानाबाद.

५०००/-

05-03-2016  अजिक्य ओम. इंदौर.

५०००/-

05-03-2016  दशरथ लक्ष्मण जगदाळे पुणे.

५०००/-

05-03-2016  सोनाजी रावजी भिरूड.  जळगांव.

.

05-03-2016 नानासाहेब बाबुराव पाटील. लातुर. 

.

06-03-2016 डॉ.सौ.दुर्गा रणजीत खैरे उस्मानाबाद.

१५,००/-

06-03-2016  निवांतराव गणपतराव शिंदे. बीड.

५०००/-

06-03-2016  यशराज शिवराज खैरे उस्मानाबाद.

५०००/-

06-03-2016  श्री हरि न्यु पालकर  कमलाबार्इ हरि पालकर 

५०००/-

06-03-2016 रविंद्र यादव. श्री. हुडे पुणे. 

,००/-

06-03-2016  गुब्बी सिव्हील इंजिनिअर्स,  जि.ठाणे.

४१,९००/-

06-03-2016 डॉ.रणजित चंद्रकांत खैरे. उस्मानाबाद.

१०,००/-

06-03-2016 श्री.यशराज रणजित खैरे. उस्मानाबाद.

५०००/-

06-03-2016  दिलिप संभाजी तळेकर उस्मानाबाद.

,००/-

06-03-2016 राजवीर युवराज ढमाले हवेली, जि.पुणे.

१,११,००/- 

06-03-2016 श्री.दत्ता आबासाहेबगायकवाड. परभणी.

,००/-

06-03-2016 अजित गजानन पंचवाद्य  

१०,००/-

06-03-2016  जयश्री सुधाकर नलावडे. रोहीणी कुंज,

.

06-03-2016  ललित धारवाडकर, हैदा्रबाद.

५०००/-

06-03-2016  पांडुरंग दादा जाधव. बेळगांव.

.

07-03-2016  विश्वनाथ नामदेव ठाकुर. जि.रायगड.

५०००/-

07-03-2016  के नारायन. चक्रपाणी चन्नर्इ

५०००/-

07-03-2016 सुलभा सुरेशनाथ काजीवंदे. सिंधुदूर्ग.

१०,/-

07-03-2016  विश्वनाथ नामदेव बापट.

 

07-03-201  लक्ष्मण नामदेव सोनटक्के. जि.नांदेड

१७,०/-

07-03-2016 खर महादेव अप्पा ओव्वळेप्पनवर 

,,००/-

07-03-2016 स्वामीविठुमाउली.अन्नछत्रमंडळ, मुंबर्इ.

.

07-03-2016  राधाबार्इ रामकृण पाटील

५०००/-

07-03-2016  हनुमंत नारायन यनगंटी सोलापुर.

.

07-03-2016  यु व्ही कुलकण्र्ाी 

.

07-03-2016  संजय श्तळप्पल्लीकर. सोलापुर.

५०००/-

07-03-2016  पांडुरंग रविंद्र कांबळे. सोलापुर

५०००/-

07-03-2016  पार्वतीबार्इ केंजळे. पुणे.

.

07-03-2016  बाबुराव मारोती तांबे. तांबे गल्ली, जालना.

५०००/-

07-03-2016  माउली नागराबार्इ हणमंत कदम .

५०००/-

07-03-2016  कै.लक्ष्मीबार्इ वासुदेव शिरशीकर. .

५०००/-

08-03-2016  नरेंद्र नारायण हेटे

१,१०,००/-

08-03-2016 सौ.गिता कासार. 

५०००/-

08-03-2016  सत्यमु व्यंकट सुर्य पांडुरग कर्नाटक.

१०, ००/-

08-03-2016 श्रीमती.शारदाबार्इ भगवान मदणे. सोलापुर.

५०००/-

08-03-2016  राजु विठठलराव. देवनगर-4

.

08-03-2016  गिरीजा एस हुबळी. 

.

08-03-2016  सिंधु यशवंत महाजन. जि.जळगांव.


08-03-2016  प्रभाकर गोविंदा झोपे. जि.जळगांव.

.

08-03-2016  हिरालाल काशिनाथ.बिड.

.

08-03-2016  अनंत कणाजी कुलकण्र्ाी. कोल्हापुर.

.

09-03-2016 श्री. श्रीरंग वसंतराव नारखेडे. बुलढाणा

५०००/-

09-03-2016  सौ.कुसुम सुखदेवजी मंत्री. अमरावती.

१०,/-

09-03-2016  श्रीमती. पांडे. लखनउ.

५,१११/- 

09-03-2016  श्री नरेंद्र जगनाथ दुस्पुने नाशिक

५०००/- 

10-03-2016  विदया दिलीप देसार्इ. मुंबर्इ.

५०००/-

10-03-2016  सुधीर करविर. कोल्हापुर.

.

10-03-2016 भिमाबार्इ छनुराव लामटे. अहमदनगर.

.

10-03-2016 बळीराम डहापे अमरावती.

.

10-03-2016  विठठल गणेश हळवे. 

.

10-03-2016 विठठल गणेश हळवे.   जि.पुणे.

.

11-03-2016  सुलभा दत्तात्रय गलगलीकर.यवतमाळ.

५००५/-

11-03-2016  ज्ञानोबा पांडुरंग देवकर. चैन्नर्इ.

२५,०0१ 

11-03-2016  सुरेश नानकेर पुणे.

५००१/- 

11-03-2016  दिलीपराव तुळशीराम जाधव बुलढाणा.

५०००/-

11-03-2016  सोमदत्त अण्णासाहेब काळे, पुणे. 

५०००/- 

11-03-2016  एन व्यंकटेशराव. हैद्राबाद.

५०००/-

11-03-2016  बीनाबेल केतनभार्इ त्रिवेदी. बडोदा.

.

11-03-2016  विठठल गणेश हळवे. पुणे.

.

11-03-2016  विठठल गणेश हळवे. राममंदिर, पुणे. 

५०००/-

11-03-2016 विठठल गणेश हळवे. पुणे 

५०००/-

11-03-2016 विठठल गणेश हळवे. पुणे. 

.

11-03-2016 सुरेश विठठलराव अगावणे. पंढरपुर.

५०००/-

12-03-2016  अनिल तेलशिंगे कोल्हापुर.

५०००/-

12-03-2016  राम नागनाथराव कोंडकेर. नांदेड.

१०,००/-

12-03-2016 कै.शिवहतनजी भुतडा बुलढाणा.

५०००/-

12-03-2016  श्री.अदिनाथ भिमराव तुपसौदंर सोलापुर.

५०००/-

12-03-2016  सुनिल भागजी साळुंखे. पुणे.

५०००/-

12-03-2016  डॉ.एन एस अल्वा. मुंबर्इ.

५०००/-

12-03-2016   रामभाउजी तिनगुरीया. नागपुर.

.

12-03-2016  अरूण देशपांडे. बी.नायर रोड, 

.

12-03-2016 सुशिल अरूणराव खराठे. फलटण,  

.

12-03-2016 तुकाराम एकनाथ शिंदे.   जि.नांदेड.

.

12-03-2016 कै.गंगाबार्इ तुकाराम खारे,सोलापुर.

.

12-03-2016 योगीराज पांडुरंग जि.अहमदपुर 

.

13-03-2016 कै.किसनबार्इ गणपती गुठे, 

५०००/-

13-03-2016  भगवानराव चंदुराव फड. उस्मानाबाद.

५१६५ /-

13-03-2016 बाळासाहेब भगवानराव माने.  लातुर.

५०००/-

13-03-2016  नारायन रामदीन वाशीम.

५०००/-

13-03-2016  वाल्मीक केशव जि.धुळे.

५०००/-

13-03-2016 तुळशीराम रंगनाथ बडे  जि.बीड.

५०००/-

13-03-2016  कोंडिबा रामजी येळवंडे, खेड, जि.पुणे.

५०००/-

13-03-2016  वाल्मीक केशव वाणी, जि.धुळे.

५०००/-

13-03-2016  कै.केशव दामु वाणी धुळे.

५०००/-

14-03-2016 कुमारी.कुसुम उमाकांत लाळे. 

.

14-03-2016  कै.लिंबाजी एकनाथ गीते. 

.

15-03-2016  बंडोबा भानुदास मुंडे. लातुर.

५०००/-

15-03-2016 कुमार शिवशरणप्पा चिल्लारे. बेंगलोर

५०००/-

15-03-2016  ओम सुधाकरराव  सोनवणे.  लातुर.

५२०१/-

15-03-2016 कै.रघुनाथ नानाजी कुलकण्. सोलापुर.

५०००/-

15-03-2016  महेंद्र किसनराव जाधव. जालणा.

५०००/-

15-03-2016  श्रीमती भगवती नागराणी. मुंबर्इ.

५०००/-

15-03-2016  कै महादेव पंढरीनाथ भालेराव पुणे

१,१,१११/-

15-03-2016  चंद्रकांत रामचंद्र परांडकर. पंढरपुर.

-

15-03-2016  मदनलाल क्षत्रीय.पल्लसदेव, .इंदापुर,  

-

15-03-2016  कै.भगवान गंगाराम शिंदे. सोलापुर.

-

16-03-2016 बंडोबा भानुदास गुंठे.  लातुर.

५००१

16-03-2016 कै शशिकांत दत्ताराम पर्वतीकर मुंबर्इ.

५००१/-

16-03-2016 अनिल शिवाजीराव भोसले. जि.पुणे.

१,११,१११/-

16-03-2016 कै.बाळकृष्ण लक्ष्मण पोरे, जि.सातारा.

५०००/-

16-03-2016 कै. शशिकांत दत्ताराम पर्वतीकर, मुंबर्इ

५००१/-

16-03-2016 श्री मोकाशी महादेव दगडु. पुणे.

५०,०००/-

16-03-2016 कै.नागोरावजी विठोबाजी डेकाटे  पुणे.

५१,०००/-

16-03-2016 कै.शशिकांत दत्ताराम पर्वतीकर, मुंबर्इ-

५०००/-

16-03-2016 विकास प्रकाशचंद ललवाणी. पुणे.

११,०००/-

16-03-2016 श्री.नामदेव विठोबाजी राखुडे. चंद्रपुर.

५००१/-

16-03-2016 कै.विजयकुमार दवणे. परभणी.

५०००/-

16-03-2016 कै. प्रभाकर विनायक पाध्ये पाध्ये.

५०००/-

16-03-2016 दत्तराव दौलतराव शिंदे. परभणी.

५०००/-

16-03-2016 दत्तराव दौलतराव शिंदे. परभणी.

-

16-03-2016 दत्तराव दौलतराव शिंदे. परभणी.

-

16-03-2016 भगवान तुळशीराम मकसिट. वाबोरी, अहमदनगर.

५०००/-

17-03-2016 शिवप्रभा संग्रामसिंह मोहिते-पाटिल अकलुज.

११,०००/-

17-03-2016 सावळाराम गणपत भोसले. श्रीरामनगर, पुणे.

५०००/-

17-03-2016 सौ.रोहिणी मधुकर  आठवले पुणे

५०००/-

17-03-2016 जयवंत देवराम आवाड. मुंबर्इ 

७००१/-

17-03-2016 नामदेव सखाराम कुलपे. मुंबर्इ.

३४,१०००/-

17-03-2016  साहेबराव काशिनाथ राउत. करमाळा.

५०००/-

17-03-2016 के.यु.ज्ञानदेव  लिल अवटी  नगर.

५०००/-

17-03-2016 कु.काव्या कुलकण्र्ाी.  मुंबर्इ

५०००/-

17-03-2016 कै.दगडु सोमा वास्कर, यां मुंबर्इ.

५०००/-

17-03-2016 कै.अंबुबार्इ सायबाण्णा कनके  सोलापुर.

५०००/-

17-03-2016 कै.पुंडलिकराव उत्तम देशमुख   अमरावती

५०००/-

17-03-2016 पांडुरंग गोविंदराव कापसे.   जि.वर्धा.

५०००/-

17-03-2016 सुधाकर पांडुरंग कुलकण्र्ाी. परभणी.

५००१/-

17-03-2016 साहेबराव मारोतराव वाघमारे. मुंबर्इ.

५०००/-

17-03-2016 सौ.सुजाता सुनिल बेंबडे. जि.लातुर.

५०००/-

18-03-2016 अनंत पद्मनाथ. 34,जोरीपेठ, बेंग्लोर-

२०,०००/-

18-03-2016 सौ.गंगाबार्इ एकनाथराव पिंपळे.  जि.परभणी.

५०००/-

18-03-2016मा.श्री.र्हावर्धन पाटील.वनाली  पुणे.

४०,०००/-

18-03-2016 विलास प्रकाशचंद लालवाणी. पुणे.

५०००/-

18-03-2016 अंजना भगवान देवकते. पुणे.

५०००/-

18-03-2016 दोहाय परिवार. 117, इंगल रिगेट,

५००१/-

18-03-2016 विजया लक्ष्मण नार्इकवाडी. पुणे.

५०००/-

18-03-2016 मिराबार्इ नर्मदराव ग्लोकर. जि.पुणे.

५१०१/-

18-03-2016 श्रीमती.अशोदादेवी राधेशाम गुप्ता

५१००/-

18-03-2016 मा.श्री.आर.एम.बोडरवे.

११००१/-

18-03-2016 श्री.पी.एन.चिटणीस.मुंबर्इ-16.

५०००/-

18-03-2016 अशि अरूण देशपांडे. मुंबर्इ.

५०००/-

18-03-2016 मदन महादेव मुंढे स्मानाबाद.

५०००/-

18-03-2016 कै.सोपान नागोराव कंदे-लातुर.

५०००/

19-03-2016 मा.आमदार मदन भोसले सातारा.

५०००/-

19-03-2016 बाळासाहेब गजानन परदेसी. कवठेमहांकाळ

११०००/-

19-03-2016 श्रीमती.कौसल्याबार्इ  बेंगलोर.

५००१/-

19-03-2016 गोदावरी खुशालसिंग भौसाडे अहमदनगर.

५००१/-

19-03-2016 ज्ञानोबा पांडुरंग देवकर. चैन्नर्इ.

२५००१/-

19-03-2016 सौ.गंगाबार्इ एकनाथराव पिंपळे. परभणी.

५०००/-

19-03-2016 डॉ.यु.व्ही.कुलकण्र्ाी. जि.अहमदनगर. 

५०००/-

19-03-2016 रतन बाबुराव नागटिळक.

५०००/-

20-03-2016 अनंत पांडुरंग पागधरे.

५०००/-

20-03-2016 संगारेडी/नारायन खडे. राणापुर, 

 

20-03-2016 पोपटराव भिकाजी जाधव. जि.पुणे.

५०००/-

20-03-2016 सौ.मानसी मिलींद जोशी. पुणे.

५०००/-

20-03-2016 कै.तुकाराम चव्हाण, जालना.

१,००,०००/-

20-03-2016 बोपीन बाबुलाल माळीवार.मुंबर्इ

५,०११/-

20-03-2016 रूपचंदाजी. महेश रूपचंदानी, सोलापुर.

५००१/-

20-03-2016 पिसाळ साो पुणे.

५०००/-

20-03-2016 श्री.हिरोजी.व्ही.एल.डी, 

५१०५/-

20-03-2016 कै.विठठलदास दामोदरदास देवी पुणे.

५०००/-

20-03-2016 डी.आर.गोडबोले. नाशिक.

५०००/-

21-03-2016 सौ.उमा ज्ञानदेव लव्दे मुंबर्इ.

५०००/-

21-03-2016 राजेंद्र दगडु खडसे. बुलढाणा.

५०००/

21-03-2016 कै.अशोक हीरोजी लड. 

५०११/-

21-03-2016 एन.पांडुरंग. कोर्इमत्तुर.

५०००/-

21-03-2016 अशोक वसंत किनगे. डोंबिवली,(पु) ठाणे.

१०,०००/-

21-03-2016 कै. वंताबार्इ बाजीराव रोडे, परभणी.

 

21-03-2016 श्री.डी.के.दामले. माधवनगर मुंबर्इ.

५०००/-

21-03-2016 हरिभाउ तुळजाराम पोटे. मु.पो.बारामती, जि.पुणे.

५०००/-

 

21-03-2016 श्रीमती.कृणाबार्इ अमृतराव कुलकण्र् औरंगाबाद.

 

21-03-2016 शिवाजी विठोबा दिवाने. उस्मानाबाद.

 

21-03-2016 गोविंददासजी मालाणी. सिकंदराबाद.

 

21-03-2016 श्रीमती.प्रेमलाबार्इ सुर्यकांत व्यवहारे. पुणे.

 

21-03-2016 एन एस किशोरकुमार. चेन्नर्इ.

५०००/-

21-03-2016 छगन मारूतीराव किरवे. पुणे.

५०००/-

21-03-2016 सौ.सरवरबार्इ गोविंदराव काबरा नरसिंहपुर.

५०००/-

21-03-2016 शकुंतला रामचंद्र परदेशी. पंढरपुर.

५०००/-

21-03-2016 श्रीधर अशोक केदार. सांगोला.

५०००/-

21-03-2016 श्री.खंडु बापु पवार. वासुदेव रोड, नरेंद्रनगर, सांगोला.

५०००/-

21-03-2016 श्री.भास्कर गणपतराव पाटील जळगांव.

५००१/-

21-03-2016 देवेंद्र नारायन महाजन जळगांव.

५०००/-

21-03-2016 रामदास महादेव इंगोले वाशिम.

५०००/-

21-03-2016 अनुपमा  सुनिल सिताराम थिटे. पुणे.

५००१/-

21-03-2016 पद्मावती तायअम्मा. चेन्नर्इ.

५०००/-

21-03-2016 रामचंद्र नामदेवराव बोबडे. ता.आर्वी, जि.वर्धा.

५०००/-

21-03-2016 श्री.अशोक तुळशीराम माळेकर वाशिम.

५००१/-

21-03-2016 सुजाता हौसराव परकाळे. हमदनगर.

५०००/-

21-03-2016 सतिश महादेव भेंकी. मोहसीन विद्यालय, सोलापुर.

५०००/-

21-03-2016 काशिबार्इ उर्फे ताराबार्इ श्रीरंगराव निगडे पुणे.

५००१/-

21-03-2016 श्रीमती नर्मदा सिताराम दरेकर. पुणे.

५०००/-

21-03-2016 सौ.पाबार्इ देविदास नाव्हेकर. गंगाख्ेाडपरभणी. 

५०००/-

21-03-2016 नारायण पुंडलिकराव बोरकडे. यवतमाळ.

५००१/-

21-03-2016 पांडुरंग देवधरे परिवार. मुंबर्इ.

५०००/-

21-03-2016 नरेंद्र दिनकर भट.अहमदाबाद.

५०००/-

21-03-2016 विठठलराव गणपतराव गुंड(पाटील), पंढरपुर.

५००१/-

21-03-2016 कै.अर्जुन गणपतराव पवार, जळगांव.

५०००/-

21-03-2016 प्रकाश जयश्रीराम केणी. पुणे.

५०००/-

21-03-2016 राव आबासाहेब राजेनिंबाळकर पुणे.

५००१/-

21-03-2016  अशोक रावसाहेब पाटील सोलापुर.

५०००/-

21-03-2016 दादा चांगदेव पवार. कानकोरी दनगर.

५०००/-

21-03-2016 पांडुरंग बाबा परूळेकर, ता.करवीर जि..कन्नड.

५००१/-

21-03-2016 सौ.शितल अनंत पवरे. उस्मानाबाद.

५०००/-

21-03-2016 रतनबार्इ हणमंत शिंदे, रा लातुर.

५०००/-

21-03-2016 भालचंद्र कमलाकर कुलकण्र्ाी, बिड.

५००१/-

21-03-2016श्री.गोपाळ लक्ष्मण गवारी. जि.पुणे.

५०००/-

२१/०३/२०१५ श्रीमती पार्वतीबाई शेशराव पांडे

५०००/-

22-03-2016 दादी लक्ष्मी जवेरी

५००१/-

22-03-2016 अरूण जैसवाल. जयप्रकाश नगर नागपुर.

११,०००/-

22-03-2016 राज अप्पासाहेब. सावरकर चौक, पंढरपुर.

५०००/-

22-03-2016 प्रभाकर वामनराव काळे. अमरावती.

४१,०००/-

22-03-2016 श्री.सी.के.मेहता. 10भक्तवार, मुंबर्इ.

२,००,०००/-

22-03-2016 बब्रुवान लक्ष्मणराव भाकणे. निलगा, जि.लातुर.

५०००/-

22-03-2016 पांडुरंग नारायन देवधरे मुंबर्इ.

५००१/-

22-03-2016  कै.दाजी खंडाळकरतुळजापुर, जि.उस्मानाबाद.

-

22-03-2016 श्रीमती.रेखा पुणे.

-

22-03-2016 कै.महादेव सखाराम मालोंडकर मुंबर्इ.

५०००/-

22-03-2016 प्रमोद पांडुरंग पडवळ. गोरेगांव.

५०००/-

22-03-2016 रमेशराव राजु ठाकुर. मुंबर्इ.

५००१/-

22-03-2016 धनंजय व्यंकटराव मलवाड. लातुर.

५०००/-

22-03-2016 अंकुश आनंदराव वाकडे. बीड.

५०००/-

22-03-2016 कै.पाटलोबा जिजाबा कातकडे, बिड.

५००१/-

22-03-2016 श्री मधुकर रामचंद्र पालवे अंबड, जि.जालना.

५०००/-

22-03-2016 कै.धोंडिराम मारूती नार्इक.परभणी.

५०००/-

22-03-2016 राघोजी गोपाळ घाडगे, मु.पो. पोरदोड, परभणी.

५००१/-

23-03-2016 श्री.विक्रम उत्तम चव्हाण. मुंबर्इ.

५०००/-

23-03-2016 श्री.शिवाप्पा मेनाप्पा शिंदे.रा.मुंगटी, सांगली.

१०,००/-

23-03-2016 सरूबार्इ तुळशीराम दरंदळे. अहमदनगर.

१०,०००/-

23-03-2016 कै.ंताबार्इ ठोबंरे. कै.अनुसयाबार्इ ठोबंरे. 

५०००/-

23-03-2016  कै.नारायन बापशेट जि.नगर.

-

24-03-2016  कै.भगवान विठठल दळवी अहमदनगर.

५०००/-

24-03-2016  कै.मारूती बाळोबा वाघ, पुणे.

५०००/-

24-03-2016 श्री.तुकाराम महाराज संस्थान, पुणे.

५०००/-

24-03-2016 कुलदिप अण्णासाहेब पाटिल मंगळवेढा.

५०००/-

25-03-2016 सौ रजनी किशोर वधाले नागपूर

११,०००/-

25-03-2016 कै.बापुसाहेब गणपतराव भरदम,यांचे  जालना.

५०००/-

25-03-2016 कै.सुखदेव महादेवराव माने,यांचे स्मरणार्थ. बीड.

५०००/-

25-03-2016 नाना गणपतराव सावंत पाटणुस रायगड.

५००१/-

25-03-2016 डॉ.विलास गुलाबराव मालपे वरूड, जि.अमरावती.

५०००/-

25-03-2016 सुब्रम्हण्यम, चेंबुर, मुंबर्इ.

५०००/-

25-03-2016 राजेंद्र गणपतराव ास्त्रकार. नागपुर.

२१००१/-

25-03-2016 एस.रामचंद्रम. राणी.व्ही.रामचंद्रण आर.डी.

-

25-03-2016 कै.सरूबार्इ कोंडिबा सांगळे जि.पुणे.

२०,०००/-

25-03-2016 रमाबार्इ विठठल रेवनकर कारवार.

५०००/-

25-03-2016 मदनलाल गणेशलाल बजाज. जि.बिड.

५०००/-

25-03-2016 कै.काशितार्इ याळगी,  कोथरूड,  

-

25-03-2016 रामदासजी दगडुजी पाटिल. जि.बिड.

-

26-03-2016 प्रदिप संकपाळ. नेरूळ, मुंबर्इ.

५०००/-

26-03-2016 बि.के.डमोडरम.  चेन्नर्इ.

५०००/-

26-03-2016 मुरलिधर रामु चौधरी. मु.पो.आकळुद.

५००१/-

26-03-2016 व्यंकटेश नरसया चाटला सोलापुर.

-

26-03-2016 मेघशाम कमानकर आपटे मुंबर्इ.

-

26-03-2016 बाळु रामचंद्र बोधे.   जि.वाशिम.

-

27-03-2016 किंजल केमिकल.लि. गुजरात.

११,०००/-

27-03-2016 सौ.ताराबार्इ ज्ञानेश्वर यनपुरे. पुणे.

१०११११/-

27-03-2016 गजाननराव रूद्रकार. सु  नागपुर.

१०,०००/-

27-03-2016 श्रीमती.कौशल्याबार्इ लडा. बिड.

५१०००/-

27-03-2016 लक्ष्मण नारायन आमटे. बेळगााव.

१००१/-

27-03-2016 श्री...शिंदे. एफ- पुणे.

-

27-03-2016 पुंडलिक जगन्नाथ शिंपी. 

-

27-03-2016 अग्रवाल.283,गिता सदन, नागपुर.

-

27-03-2016 बापुसाहेब रामचंद्र कुलकण्र् जि.उस्मानाबाद.

-

27-03-2016 सुनाप्पा गुरूप्पा नावंदा.

५०००/-

27-03-2016 चि. अर्णव जगदिश कदम,

५०००/-

27-03-2016 सरोजनी चंद्रकांत ठाकुर. 12, नाशिक.

५०००/-

28-03-2016 भवानी नरसु खाचने. जि.जळगांव.

१०,०००/-

28-03-2016 डॉ.एम.एस.बसोले. सुमंगल, नागपुर.

५०००/-

28-03-2016 देशमुख. जगदिश जयजीवनराव बावणे. लातुर .

-

28-03-2016 राजेश मंगल कंपनी. इंदौर.

७०,००००/-

28-03-2016 अच्चुत वासुदेव ठोंबरे सोलपुर.

१०,००,०००/-

28-03-2016 श्री.गंगाधर हरी पाटिल. धुळे.

५०००/-

28-03-2016 श्री.माधवराव कदम.  पुणे.

५०००/-

28-03-2016 श्री.सुरेश वेंकटराव   कारवार.

 

28-03-2016 गणपत निवृत्ती इरलापाटे. बीड.

 

28-03-2016 कै.मुरलीधर बाळ.कै.मनुकाबार्इ  नांदुर

५०००/-

28-03-2016 श्रीराम विनय पालतेवार. यवतमाळ.

५०००/-

 

28-03-2016 दिंगबर बापुराव मु.तळेगांव, जि.लातुर.

५०००/-

 

28-03-2016 चतुराबार्इ दिगंबर   जि.लातुर.

 

28-03-2016 कै.माधवराव धोंडिराम मोरतले,

५०००/-

 

28-03-2016 सौ.सरिता महादेवराव ढहाळे. जि.परभणी.

 

28-03-2016 कै.भिमराव तात्याबा मोरे 

५०००/-

28-03-2016 कै.बंडु यशवंत माळी,यांचे बंडु माळी. 

५०००/-

28-03-2016 श्री.ज्ञानोबा नारायन सुर्यवंशी. 

५०००/-

28-03-2016 कै.कवडुजी कृणाजी विरंदडे, शिराळा, 

५०००/-

28-03-2016 माधवराव कदम. पुणे-सातारा रोड, कात्रज, पुणे.

 

28-03-2016 श्री.वसंत राजाभाउ गोसावी मावळ, जि.पुणे.

५०००/-

28-03-2016 श्री.पांडुरंग रामचंद्र जगदाळे जि.सातारा.

५०००/-

28-03-2016 श्री.लक्ष्मीनारायन सिताराम बागडी. जि.लातुर.

५०००/-

28-03-2016  डॉ.एम.एस.आल्वा किर्ती कॉलेज, दादर, मुंबर्इ.

५०००/-

28-03-2016 श्रीमती.मंजुळाबार्इ अर्जुनराव जायभाये..बुलढाणा.

 

28-03-2016 अरूण भागवत खाचणे. रावेर,.

५०००/-

 

28-03-2016 सौ.चतुराबार्इ दिंगबर ळके. अहमदपुर

 

28-03-2016 दिगंबर बापुराव मु.तळेगांव,, लातुर.

५०००/-

28-03-2016 भागवतराव माधवराव पागीरे .राहुरी

५०००/-

28-03-2016 उमाजी किसन भालेराव. ता.राहुरी,.

५०००/-

28-03-2016 सोनाली सदाशीव भाळवणकर. पंढरपुर, 

५०००/-

28-03-2016 भागवत माधवराव पागीरे

५०००/-

28-03-2016 चंद्रपेठ गुरू लुटे, .पी, बाजार, सिकंदराबाद.

-

28-03-2016 कैण्ताबार्इ गौरवार,यांचे पंढरपुर, 

-

28-03-2016 गंगाबार्इ केशवराव मुंठेकर.

-

29-03-2016 कै.अनुसयाबार्इ गणपतराव मुस्कावाड 

५०००/-

29-03-2016 श्री.प्रदिप बाळ  दांडेकर. मुंबर्इ.

५०००/-

29-03-2016 श्रीमती .बंधवा करोशी. बेळगांव.

५०००/-

29-03-2016 व्ही.हेमामालीणी तामिळनाडू.

२५,२००/-

29-03-2016 नरेंद्र बाळ सोहणी.

५०००/-

29-03-2016 श्री.क्लीमीक हैद्राबाद.

८०००/-

29-03-2016 व्यकंटराव नागनाथराव गंभीरे. उस्मानाबाद.

५०००/-

29-03-2016 श्री.विठठल बापुजी रहाणे. जि.अहमदनगर.

-

29-03-2016 श्री.विठठल गणेश हळवे.  नगर, राममंदिर, पुणे.

-

29-03-2016  कै.भागीरथीबार्इ नामदेव पाटील, जि.पुणे.

-

29-03-2016  कै.लक्ष्मण भैरू शिंदे,यांचे इचलकरंजी.

-

29-03-2016 श्री.प्रभाकर दिगंबर पाटिल..जळगांव.

-

29-03-2016 प्रभाकर दिगंबर शिरवळकर.सोसायटी, सोलापुर.

-

29-03-2016 सुभद्राबार्इ दत्तोबा तिवंगुणे.ता.हवेली, जि.पुणे.

-

29-03-2016 प्रकाश कणगेलाकर. प्रशांत नगर, बेगंलोर.

५०००/-

29-03-2016  कै.महादेव व्यकटराव कदम .लातुर.

 

30-03-2016 श्री.कचरू गंगाराव हडको, औरंगाबाद.

५०११/-

30-03-2016 सौ.पुजा पेवेकर. मुंबर्इ.

१०,०००/-

30-03-2016 केमराज अग्रवाल. पाटील सदन बिल्डींग मुंबर्इ.

११,०००/-

30-03-2016 श्रीमती.सुशिलाबार्इ जयराम फरांदे. सोलापुर.

५०००/-

30-03-2016 श्रीमती.गजराबार्इ चौगुले पुणे.

-

30-03-2016 ललिता. प्लॉट नं.101, कोल्हापुर.

-

30-03-2016 श्री.विनायकराव पांडुरंग हिपळणेरकर. नांदेड.

-

30-03-2016 श्री.रामचंद्र जगन्नाथ शिंदे.  सातारा.

-

30-03-2016 केशरबार्इ भगवान गायकवाड. जि.बिड.

-

30-03-2016 प्रभाकर पाटिल. ता.रावेर, जि.जळगांव.

५०००/-

30-03-2016 मुरलीधर किसनराव जगताप. जालना.

५०००/-

30-03-2016 डॉ.विलास ब्रम्हदेव भुसे.  मुंबर्इ.

५०००/-

30-03-2016 श्री.जगताप दत्तात्रेय नारायन. इंदापूर, जि.पुणे.

-

30-03-2016 श्री.दगडु रघुनाथ देवकर. हिंगणगांव, पुणे.

५०००/-

30-03-2016 विठठल पुंडलिक काकडे. ता.हिंगणा,जि.नागपुर.

५०००/-

30-03-2016 श्री.महेश रिया रूपचंदाणी. प्सोलापुर.

-

30-03-2016 हाणमंतराव नामदेव देवकर.युको मडगांव गोवा.

-

30-03-2016 कोंडिबा संग्राम पन्हाळे.ता.जळकोट, जि.लातुर.

५०००/-

-

30-03-2016 कै.मुक्ता महादु साळुंखे, सातारा.

५०००/-

30-03-2016 सौ.सरिता महादेव उहाळे परभणी.

५०००/-

-

30-03-2016 श्रीमती.मंदाकिनी पांडुरंग देशपांडे.कोल्हापुर.

५०००/-

30-03-2016 अंजना भागवत शिंदे मोहोळ, जि.सोलापुर.

-

30-03-2016 उध्दवराव गेनबा भुर्इटे. कोरेगांव, जि.सातारा.

-

31-03-2016 बाबू गोविंद सावकारी

५०००/-

31-03-2016 श्री.शिवाजीराव चौधरी. फाटा, पुणे.

५००१/-

31-03-2016 बाबु गोविंद सावकारी ठाणे.

५०००/-


All rights reserved. Copyright © Vitthal Rukmini Mandir Samiti, Pandharpur.Terms and Conditions